Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou APL – Auto parts lighting, s. r. o., Priehradka 20, 036 01 Martin, IČO: 44470967, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, Vl. číslo 50594/L, IČ DPH: SK 2022737640 (ďalej Predávajúci) a fyzickou alebo právnickou osobou (bez ohľadu na právnu formu), ktorá kupuje tovar ponúkaný Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej Kupujúci). Predávajúci internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka Kupujúcemu a umožňuje Kupujúcemu tovar objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.apl.sk. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú viazané na nákup v internetovom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu Kupujúci vyjadruje, že si Všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Občianskym zákonníkom a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

2. Objednávanie tovaru, kúpna cena

2.1 Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára, uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t. j. dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo, spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
2.2 Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju stornovať len v prípade, ak toto stornovanie bude doručené Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
2.3 Po overení disponibility tovaru a platných cien Predávajúci Kupujúcemu objednávku potvrdí. Predávajúci garantuje výšku ceny za tovar od momentu potvrdenia objednávky po jeho dodanie Kupujúcemu. Vyhradzuje si právo na zmenu cien, pričom tovar predaný za vyššiu cenu a jeho následné zníženie ceny (akcia) nedáva právo Kupujúcemu žiadať vrátenie časti už zaplatenej sumy za tovar.
2.4 Pri potvrdení objednávky bude Predávajúcim stanovený termín dodania, ktorý môže byť, so súhlasom Kupujúceho, dlhší ako štandardná lehota uvedená v Podmienkach dodania (bod 3), v závislosti od skladových zásob Predávajúceho, resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov Predávajúceho. V takomto prípade upozorní Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty a v prípade, že mu predĺžená doba dodania nevyhovuje, má možnosť Kupujúci objednávku stornovať.
Ak Kupujúci platí prevodom na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny (po pripísaní celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho).
2.5
2.5.1 Kupujúci je povinný za tovar riadne včas zaplatiť kúpnu cenu, uvedenú v potvrdení objednávky.
2.5.2 Faktúra na kúpnu cenu, vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad, aj ako dodací list.
2.5.3 V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru.
2.5.4 V prípade, ak Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho.
2.6 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo z iných dôvodov. V takomto prípade bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho o danej skutočnosti. Ak už Kupujúci zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet v čo najkratšom čase.

3. Podmienky dodania

3.1 Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3.2 Dodanie tovaru sa uskutočňuje spravidla do 2-7 pracovných dní (k expedičnej dobe je nutné pripočítať čas na doručenie).
3.3 Spôsob doručenia objednaného tovaru:
• osobne – v tomto prípade oznámi e-mailom alebo telefonicky Predávajúci Kupujúcemu naskladnenie tovaru. Po oznámení Predávajúci rezervuje Kupujúcemu tovar na dobu 3 pracovné dni. Po uplynutí tejto doby si Predávajúci vyhradzuje právo predať tovar inému zákazníkovi.
• poštou
• dobierkou
• kuriérom
3.4 Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru – Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek chýb tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi.
Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4. Reklamácie, vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

4.1 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
• osobne
• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho
V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci nový tovar /náhrada za reklamovaný/ Kupujúcemu na vlastné náklady.
K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru a podrobný popis, prečo tovar reklamuje. Reklamovaný tovar odporúča Predávajúci odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný.
Postup reklamácie tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.
4.2
4.2.1 V zmysle ustanovenia §12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
4.2.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
4.2.3 Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní do odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho (ak nie je dohodnuté inak). Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený alebo opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene.
4.2.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, podľa príslušných právnych predpisov.

5. Záverečné ustanovenia

5.1
5.1.1 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné a platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
5.1.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu (Predávajúci) zhromažďuje osobné údaje zákazníka (Kupujúceho) výlučne na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavením jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
5.1.3 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, telefónne číslo.
5.1.4 Kupujúci zaslaním objednávky a potvrdením Všeobecných obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia.
5.1.5 Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo na vyššieuvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje svoj súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
5.2 Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru, vrátane jeho ceny, od odoslania potvrdenia objednávky Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.